Next Door Fashion & More

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden van Next Door Fashion & More zijn; 

1.          Definities

Ondernemer: Next Door Fashion & More

Koper: degene die een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer.

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument de overeenkomst kan herroepen.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Levering: het moment waarop het product wordt afgeleverd op het door koper opgegeven adres.

Aanbod: het aanbod dat de ondernemer doet op https://www.nextdoorfashionmore.nl

Overeenkomst: de koopovereenkomst die tot stand komt als koper het aanbod van de ondernemer aanvaardt.

Herroeping: koper ziet binnen de bedenktijd af van de overeenkomst

 

 1. Identiteit ondernemer

Naam: Next Door Fashion & More

Handelend onder de naam: Next Door Fashion & More

Vestigings- en bezoekadres: Hoofdstraat 54, 2181 EE  Hillegom

Telefoonnummer: 0252 – 347447

Bereikbaarheid: op werkdagen van 10:00 tot 17:30 uur

E-mail: info@nextdoorfashionmore.nl

Website: www.nextdoorfashionmore.nl

KVK-nr.: 62831313

BTW-nr.: NL106407946B02

 

 1. Aanbod

De ondernemer is niet geboden aan fouten in het aanbod die bestaan uit kennelijke vergissingen of schrijffouten.

De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en verhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 1. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de bij het aanbod gestelde voorwaarden.

De ondernemer bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Als de ondernemer goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat over op het moment dat de koper het verschuldigde bedrag heeft betaald.

 

 1. Betaling

Voor betaling kan koper gebruikmaken van: Ideal, overschrijving,

Indien koper voor overschrijving kiest, heeft dit een langere levertijd tot gevolg.

Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Als koper niet tijdig tot volledige betaling overgaat dan maant de ondernemer koper aan. Als koper na deze aanmaning niet binnen de gestelde termijn tot betaling overgaat, brengt de ondernemer incassokosten in rekening ter hoogte van 15% over het openstaande bedrag.

 

 

 

 1. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het risico van beschadiging en vermissing van de producten gaat op het moment van levering over op de koper.

Als levering van het bestelde product onmogelijk is, bericht de ondernemer de koper hierover zo spoedig mogelijk.

 

 1. Adres

Fouten en wijzigingen in de door de koper opgegeven gegevens komen voor risico van de koper.

 

 1. Herroeping/retourneren

Koper heeft 14 dagen na levering van het product de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd vangt aan op de dag na levering van het product op het door de koper opgegeven adres.

Tijdens de bedenktijd zal koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Als koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren, zoals kaartjes en verpakkingsmateriaal, voor zover mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Instructies met betrekking tot het retourneren is weergegeven op de

website: https://www.nextdoorfashionmore.nl/retourformulier/

 

De kosten van terugzending komen voor rekening van koper.

De ondernemer zal het eventueel reeds door koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen.

 

 

 

 1. Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatie, aan de redelijke eigen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

Er kan geen aanspraak worden op de garantie bij beschadiging door opzet of nalatigheid, bij niet normaal gebruik, bij normale slijtage.

Indien een klacht ongegrond is, komen de gemaakte kosten voor rekening van koper.

 

 1. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer.

 

 1. Geschillen

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd van geschillen met betrekking van de overeenkomst kennis te nemen.

Op de tussen koper en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Bescherming persoonsgegevens

Next Door Fashion & More is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van koper ontvangt in het kader van de bestelling die koper plaatst. Bij alle gevallen van gegevensverwerking zoals verzamelen, opslaan en doorgeven, gaat Next Door Fashion & More te werk volgens de wettelijke voorschriften. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst en voor marketingdoeleinden. Voor niet-eigen marketingdoelen worden uitsluitend gegevens doorgegeven waarbij dit wettelijk geoorloofd is. Koper kan Next Door Fashion & More op elk moment inzage vragen in zijn persoonsgegevens en indien de gegevens onjuist of niet ter zake doende zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen,.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden

De versie van de toepasselijke algemene voorwaarden staat vermeld op de bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Een nieuwe versie van de algemene voorwaarden is niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.